Image 1 of 1
mpiPHL_1009PhlArch_5.JPG
Abe Vigoda 1978<br />
Photo By Adam Scull/PHOTOlink /MediaPunch
Abe Vigoda